ธรณปริตตรา 9 บทสวดเสริมโชคลาภ แคล้วคลาดปลอดภัย

บทสวดธรณปริตรา หรือ บทสวดพระปริตร สวดมนต์เพื่ออะไร และมีพลังแค่ไหน? และจะอธิษฐานอย่างไรให้เห็นผลมาดูกัน

ในปัจจุบันคำอธิษฐานมีหลายบท คาถามากมาย และหนึ่งในบทสวดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ คาถาของพระเจ้า หรือ พระปริตตะจารย์ ซึ่งเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าสามารถป้องกันภัยพิบัติและอันตรายต่างๆ ช่วยให้หลีกหนีจากความปลอดภัยได้อีกด้วยเสริมโชคของคุณและโชคลาภสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักคาถานี้และอยากรู้ว่ามีพลังแค่ไหนจะอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลดี? วันนี้ jr ot com มีบทสวดมนต์ธนปริตรา พร้อมกับคำแปลด้วย

ประวัติศาสตร์

ครั้งหนึ่งพระวิรัชอัคธัมโมได้มีโอกาสออกจากความสันโดษ เจริญแสวงบุญทางภาคเหนือและชายแดนฝั่งพม่าพื้นที่ชายแดนในวงกลมหมู่บ้านชาวเขาเป็นเวลาเกือบ เดือนขณะที่ปากกลดพักอยู่ที่ดอยพระพุทธบาทห้วยต้มได้พบและปรึกษาธรรมะและการปฏิบัติอื่น ๆ กับพระอาจารย์ รังสรรค์ โชติปาโล ผู้เพิ่งเดินป่าจากพม่า และระลึกถึงพระธารณะปริตตะจากวัดอรัญญาเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เพราะเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่เรายังไม่คุ้นเคยในประเทศไทยหรือเคยมีมาก่อนถึงขั้นแนะนำการทำน้ำมนต์ด้วย โปรดญาติโยมในที่ต่าง ๆ ศักดิ์สิทธิ์เหลือล้น

พลัง

เชื่อกันว่าการสวดมนต์วันละครั้งจะช่วยป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุประเภทต่างๆ ทั้งจากศัตรูและภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีอีกชื่อหนึ่งว่า “คาถาแก้วสารพัดนึก”

มนต์

นโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ครั้ง

. พุทธนาง ชีวิตัสสะ ณ สักกา เกนะจิ อันตรายอ กาตุง ตถาเม โหตู

อติตัม เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปิหตยานัม

ฟิวรัง เส บุททัสสะ ภะคะวะโต อปะติหตยานัง

ปัจจุบัน นางเสพุทธัสสะ ภควโต อุปปิหตยานาง

. อิเมหิ ติฮิ ธัมเมหิ สมันนกัตตสฺส พุทธัสสะ ภะคะวะโต

สัปปัง กายา คัมมัม ญานาปุพพัม ญานานุปริวัฏตัง

สัปปัง วชิกัมมัม ญาณปุพพัมกัม ญานานุปริวัตตัง

ทรัพย์ปัง มโนคัมมาน ญาณปุพบางกะมัง ญาณุปริวัฒนะ

๓. อิเมหิ ชะฮี ธัมเมหิ สมณะกัตตสฺส พุทธัสสะ ภะคะวะโต

นัตถิ จันทัสสะ ฮานิ นัตถิ ธมฺมเทศนายา ฮานิ

นัตถิ วิริยะสสะ ฮานิ นัตถิ วิปัสสนายา ฮานิ

ณัฐฐิ สมถิทัสสา ฮานี นัตถิ วิมุตติยา ฮานี

. อิเมหิ ตะวาดาสะหิ ธัมเมหิ สมณัคตสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต

นัตถิ ดาวา, นัตถิ ราณา, นัตถิ อัปปุตตัง, นัตถิ เวกายิตตังค์

นัตถิ ปายวตมะโน นัตถิ อปติสาครเพกขา

. อิเมหิ อัฏฐระสาหิ ธัมเมหิ สมณัคตตสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต

นะโม สัททันนาม สัมมะสมพุทธนาม นัตถิ ตถากตัสสะ กายทุจริต.

นัตถิ ตถาคตัสสะ วาชิแห่งการฉ้อโกง, นัตถิ ตถาคตสฺส มโนแห่งการฉ้อโกง

นัตถิ อธิธรรม เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปาติหตยานัง

นัตถิ ฟิวอัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปติหตยานัม นัตถิ นำเสนอ นางเส

พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปาติหตยานาม นัตถิ สัปปัง กายา คัมมาน ญาณุปุปัม คามัง ญาณัง นานุปริวัฒธรรม นัตถิ สัปปาง วาจี กัมมาน ญานานุปุพัง กามัง ญานัง นานุปริวัฒธรรม นัตถิ สัปปัง มโนกัมมัน ญาณุปุพัง คามัง ญานัง นานุปริวัตธรรม

อิหม่าม ทารานัน อมิทัม อาสมัง สัพพะสัตตานัม ตะนานัง เลนาง

สัมสาร พยพิทักษ์นาง อักค้าง มหาเทชัง

. อิหม่ามอานันทธารณปริตตัม ธาเรหิ วาเรฮี ปริปูชะฮี

ตัสสะ กาเย วิซัม นา คาเมยะ อุทาเคนะ ลัคเคยยะ อัคคินะ

ตัยยะ นานาพะยาวิโก นา เอกะหะระโก น ตะวิหระโก น

ติหระโก ณ จตุหะระโก ณ อุมตตการ น มุระกัง

มนุสเสหิ อามานุสเสหิ นา ฮินสกะ

. ตั้ง ธรานันท์ ปริตตัง ยาธา กะตะเมะ

ชาโล มหาชาโล ชลิตเต มหาชลิต ปุกเก มหาปุกเก

สมปัตเต มหาสมปัตเต ภูฏาน คามาฮิ ตมังกาลาง

. อิมาน โค ปนานันท ทาระนะ ปริตตัง สัตตังสะเตฮี สัมมา

สัมพุทโธโกติฮิ ภาสิตัง

วัตเต อวาตต์ คานธาเว อาคันธาเว โนม อาโนม เซเว เซฟ

เก อาเก ธาราเน อรรถเนตร

อัลลี มิลลี ทิลลี มิลลี โย รุกเค มหาโยรุก ภูทัง คามาฮี ตมังกาลาง

. อิมาน โค ปนานันท ทาระนะ ปริตตัม นาวา น วุติยะ สัมมา

สัมพุทโธโกติฮิ ภาสิตัง

ฐิติลา ตันติลา มันติลา โรกิลา คาราลา ทุปปิลา เอเทนา ซัคกา

วัจเชนา โสตถี เต โหตุ สัพพาทา

การแปล

()

ชีวิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อย่างที่ไม่มีใครทำอันตรายได้

ขอให้อันตรายทั้งหลายตกแก่ข้าพเจ้ามิใช่แบบเดียวกัน

ปัญญาที่ไม่มีผลกระทบไม่มีการปิดกั้นและไม่มีความถดถอยของพระพุทธเจ้า ย่อมมีทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบันเสมอ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงบำเพ็ญกุศลธรรมทั้ง ประการดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว

()

ว่ากายกรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงมีญาณเป็นเครื่องชี้ทาง (เป็นประธาน) ตามสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้

ว่ากรรมทั้งสิ้นของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีญาณเป็นแนวทาง (เป็นประธาน) ตามสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้

ว่าจินตนาการทั้งหมดของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงมีญาณเป็นแนวทาง (เป็นวิชา) ตามสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สมบูรณ์ในคุณสมบัติทั้ง ประการดังที่กล่าวข้างต้น

()

ความเสื่อมแห่งพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรเป็นของพระพุทธเจ้า

ความเสื่อมแห่งคุณธรรมย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้า

ความเพียรที่เสื่อมลงย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้า

ความเสื่อมวิปัสสนาญาณย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าก็ไม่มีสมาธิเสื่อมลง

ความสุขในพระอรหันต์ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีคุณธรรมครบ ประการดังที่กล่าวข้างต้น

()

พระพุทธเจ้าก็ไม่มีเสียงหัวเราะ

พระพุทธเจ้าก็พูดไม่ชัดโดยไม่รู้ตัว

ธรรมที่ไม่ประกอบด้วยคุณธรรม ประการก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า

การกระทำหุนหันพลันแล่นโดยไม่มีการพิพากษาย่อมไม่สามารถใช้ได้กับพระพุทธเจ้า

ความฟุ้งซ่านที่ฟุ้งซ่านด้วยกิเลสตัณหาย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้า

ความอยุติธรรม การขาดความใจเย็นในร่างกายฝ่ายโลกย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าทรงมีคุณธรรมครบ ประการดังที่กล่าวข้างต้น

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง พระองค์

()

การประพฤติชั่วอันเรียกว่า กายทุจริต วาจาทุจริต และมโนธรรมอันเสื่อมทรามนั้น ไม่ใช่ของตถาคต

วันจั่นที่มีผลกระทบ อุปสรรค และถดถอยทั้งในอดีต อนาคต และปัจจุบัน ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้า

การกระทำทางกาย วาจา และการกระทำทางจิตโดยไม่มีสติเป็นตัวชี้นำ (เป็นประธาน) ไม่เป็นไปตามวิญญาณ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้า

พระธรณะปริตตะไม่มีผู้เปรียบเหมือน เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ผู้เกรงกลัวอันตรายในวัฏจักรแห่งทุกข์

()

ดูเถิด อานนท์ จงท่อง ซักถาม และท่องปริตตะนี้เถิด ผู้ที่สวดมนต์บทนี้เป็นประจำจะไม่ตายด้วยพิษงูหรือพิษนาค เขาจะไม่ตายในน้ำหรือในไฟ ใครอยากเจ็บวันเดียวไม่สำเร็จ สองวัน สามวัน สี่วันไม่สำเร็จ ไม่ใช่คนบ้า ใบ้ หมดสติ มนุษย์และมนุษย์ ไม่สามารถทำร้ายหรือข่มเหงได้

()

ว่าพระธรณะปริตตะนี้มีความศักดิ์สิทธิ์

ยิ่งใหญ่เท่ากับดวงอาทิตย์เจ็ดดวงขึ้นพร้อมกันในวันสิ้นโลก

มีพลังเหมือนตาข่ายเหล็ก ป้องกันเทวดา นาค ครุฑ ยักษ์ ลารักษ์ ฯลฯ

มีพลังในการฆ่าศัตรูทั้งหมด

มีอำนาจที่จะหลุดพ้นจาก มหายุค ได้แก่ โรกันทรกัปป์ สัททันทรักษ์ และทุพภิกขันทรักษ์

มีฤทธิ์หลุดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แม้ในขณะปฏิสนธิ คือ ไม่เป็นบ้า ไม่ตาบอด ไม่หูหนวก

มีอำนาจระงับทุกอุบัติเหตุได้

สามารถรับสมบัติที่ยังไม่เสร็จได้

ทรัพย์สมบัติที่ได้มาและเจริญรุ่งเรือง

สามารถฆ่าความมืดเพื่อเข้าถึงแสงสว่างได้

()

ดูกรอานนท์ พระพุทธองค์นี้ตรัสไว้ว่า

ทำความดีอย่าทำความชั่ว

พึงได้ลิ้มรสความชอบธรรม มิใช่ทำให้ไม่บริสุทธิ์

ควรนำไปสู่วิญญาณที่ดีไม่ใช่นำไปสู่วิญญาณที่ไม่ดี

คบคนดีอย่าคบคนเลว

ทำให้ร่างกายดีไม่ทำให้ร่างกายมีมลทิน

จงเอาแต่สิ่งดีมิใช่สิ่งชั่ว

นอนหลับฝันดีอย่านอนฝันร้าย

เห็นแต่นิมิตที่ดี อย่าเห็นนิมิตชั่วร้าย

ต้นไม้ที่ตายแล้วสามารถฟื้นคืนชีพได้ ต้นไม้ที่มีชีวิต ทำให้มันเจริญรุ่งเรืองด้วยความจริง

สามารถฆ่าความมืดเพื่อเข้าถึงแสงสว่างได้

()

ดูกรอานนท์ พระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสไว้ว่า

รู้ความคิดชั่วของผู้อื่น

หลบหนีจากอาวุธ และเครื่องจักรสังหารทุกชนิด

สามารถสร้างคาถาศักดิ์สิทธิ์ได้มากขึ้น

ให้พ้นจากอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

ให้ปลอดภัยจากโรคร้ายแรง

หลุดพ้นจากพันธนาการ

ด้วยพลังแห่งความจริงข้อนี้

ขอให้ความสุขอยู่กับฉันตลอดไป

สำหรับผู้ที่อธิษฐานธนปริตรา การป้องกันอันตรายต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน เพราะคาถาเป็นเพียงผู้ช่วยเพิ่มโชคลาภ อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : thmmtn.com, plungjit.org, bnjompr.com

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

Related Posts